Her finder du de betingelser, der gør sig gældende, når du har indgået en bookingbekræftelse med Nick Caraway Entertainment ApS. Bookingbetingelserne gør sig gældende fra det øjeblik bookingbekræftelsen er indgået og helt frem til showet er afholdt.

Alle bookingbetingelserne for Nick Caraway Entertainment ApS er samlet på denne side, så du nemt kan få et overblik over dit ansvar og dine forpligtelser som kunde og arrangør af et event, som engagerer Nick Caraway Entertainment ApS.

Nick Caraway Entertainment ApS kan ved enkeltdagsarrangementer begære bookingbekræftelsen ophævet på grund af:

  1. Sygdom eller svangerskab. Du kan som kunde kræve dette dokumenteret med en lægeattest. Eventuelle udgifter til lægeattesten afholdes af dig som kunde og arrangør af eventet.
  2. Fast engagement af mindst 5 dages varighed inden for en måned hos samme kunde, såfremt varsel herom fremsættes mindst 8 dage før engagementet. Fast engagement skal dokumenteres med engagementets bookingbekræftelsen.
  3. Indkaldelse til militærtjeneste, civilforsvar eller borgerligt ombud.
  4. TV-engagement, såfremt varsel herom fremsættes mindst 8 dage før engagementet.

Eventuelle offentlige afgifter, herunder til KODA og Gramex, betales af dig som kunde og er Nick Caraway Entertainment ApS uvedkommende.

Nick Caraway Entertainment ApS er berettiget til at undlade at optræde, såfremt du som kunde ikke opfylder dine forpligtelser.

I sådanne tilfælde, såvel som i tilfælde af, at Nick Caraway Entertainment ApS, efter at være mødt op som aftalt, forhindres i at optræde, er Nick Caraway Entertainment ApS berettiget til sin fulde løn/honorar.

Enhver udvidelse af engagementet i forhold til det aftalte, herunder transmissioner, optagelser eller lydoverførsel til andet lokale, kan kun finde sted med begge parters skriftlige accept og efter overenskomstmæssige aftaler.

Nick Caraway Entertainment ApS er forpligtet til at give dig korrekte oplysninger om navn, adresse, CVR-nummer og/eller CPR-nummer på alle optrædende.

I tilfælde af flere optrædende skal Nick Caraway Entertainment ApS give de samme oplysninger om alle medvirkende og om fordelingen af honorar blandt disse.

Du er som kunde forpligtet til at sikre, at der er passende faciliteter til rådighed for Nick Caraway Entertainment ApS før, under og efter dennes optræden.

Passende faciliteter inkluderer:

  • Aflåseligt skab eller rum til opbevaring af udstyr
  • Aflåselig garderobe til opbevaring af kostumer
  • Passende omklædningsrum og opholdssted for Nick Caraway Entertainment ApS
  • Øvrige faciliteter efter individuel aftale med Nick Caraway Entertainment ApS

Hvis kravene til faciliteter ikke kan opfyldes, kan eventuel erstatning/alternativ aftales skriftligt med Nick Caraway Entertainment ApS inden bookingbekræftelsens indgåelse. Alternativt er Nick Caraway Entertainment ApS i sin fulde ret til at afslå at indgå bookingbekræftelse.

Hvis faciliteterne efter bookingbekræftelsens indgåelse afviger væsentligt fra det, der er aftalt, sidestilles dette med misligholdelse af bookingbekræftelsen, og Nick Caraway Entertainment ApS er således berettiget til at nægte at optræde, men fortsat berettiget til sin fulde løn/honorar.

Under engagementet er du som kunde forpligtet til at sørge for rimeligt med mad og varme og kolde drikkevarer til Nick Caraway Entertainment ApS. Dette f.eks. i form af en sandwich per person eller en hovedret, samt kolde og varme drikke. Der må påregnes et forbrug på 0,5 liter væske pr. person pr. time.

Nick Caraway Entertainment ApS er forpligtet til at oplyse hvor mange personer, der kommer, i rimelig tid forud for engagementet.

Du er som kunde forpligtet til at sikre, at der findes de korrekte scene faciliteter, som aftalt med Nick Caraway Entertainment ApS.

Scene faciliteter inkluderer:

  • Udtag til mindst 230 volt
  • Øvrige scene faciliteter efter individuel aftale med Nick Caraway Entertainment ApS

Hvis kravene til scene faciliteter ikke kan opfyldes, kan eventuel erstatning/alternativ aftales skriftligt med Nick Caraway Entertainment ApS inden bookingbekræftelsens indgåelse. Alternativt er Nick Caraway Entertainment ApS i sin fulde ret til at afslå at indgå bookingbekræftelse.

Hvis scene faciliteterne efter bookingbekræftelsens indgåelse afviger væsentligt fra det, der er aftalt, sidestilles dette med misligholdelse af bookingbekræftelsen, og Nick Caraway Entertainment ApS er således berettiget til at nægte at optræde, men fortsat berettiget til sin fulde løn/honorar.

Du er som kunde forpligtet til at sikre, at alle faciliteter overholder arbejdsmiljøloven, herunder bekendtgørelse nr. 290 af 5. maj 1993 med senere ændringer, bekendtgørelse nr. 96 af 13. februar 2004 med senere ændringer samt bekendtgørelse nr. 721 af 22. juni 2006 med senere ændringer.

Enhver bookingbekræftelse, som indgås med Nick Caraway Entertainment ApS, tager sædvanligt forbehold for force majeure.

Det påhviler Nick Caraway Entertainment ApS i videst muligt omfang at træffe foranstaltninger, der kan sikre optræden til aftalt tid uanset forsinkelser eller aflysninger af transportmidler.

Udover force majeure kan du som kunde ikke begære bookingbekræftelsen ophævet.

Såfremt du som kunde og/eller Nick Caraway Entertainment ApS er medlem af en fagforening inden for området, er begge parter forpligtet til at sikre sig, at de betingelser, som er anført i bookingbekræftelsen, er i overensstemmelse med de pågældende fagforeningers fastsatte regler.

Det fulde honorar forfalder til betaling senest syv arbejdsdage før engagementets afholdelse uanset engagementetes varighed.

Afregning sker direkte til Nick Caraway Entertainment ApS, som ligeledes udsteder faktura.

Hvis Nick Caraway Entertainment ApS ikke har modtaget det fulde honorar, inklusive depositum, senest syv arbejdsdage før showets afholdelse, forbeholder Nick Caraway Entertainment ApS sig retten til at annullere din booking, men stiller fortsat krav om sin fulde løn/honorar.

Nick Caraway Entertainment ApS er ansvarlig for at indberette alle optrædendes honorar oplysninger til SKAT, og du kan dermed som kunde ikke stilles til ansvar for dette.

Såfremt Nick Caraway Entertainment ApS i alvorlig grad misligholder bookingbekræftelse, er Nick Caraway Entertainment ApS erstatningspligtigt overfor dig som kunde.

Erstatningsansvaret er normalt begrænset til et beløb svarende til det beløb der fremgår af fakturaen eller ordrebekræftelsen.

Bookingaftalen mellem parterne er juridisk bindende fra det øjeblik, hvor du har accepteret “Bookingbetingelser og vilkår” og gennemført bookingen.